Nyheter17 november 2023

Sammansvetsade kollegor på årets andra elsegmentsträff

Vi ser positivt på att samla våra VDar under samma tak och vi märker att det sker magi när vi träffas. Under diskussionerna på segmentstäffen fick deltagarna möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och insikter om de senaste trenderna och utmaningarna inom elbranschen. Detta erfarenhetsutbyte möjliggjorde en djupare förståelse för branschens dynamik och potentialen för samarbete för att övervinna gemensamma hinder.

-Det är tydligt att medarbetarna har lärt känna varandra, och att man nu samarbetar på ett naturligt sätt.
De har blivit kollegor i stället för konkurrenter som de har varit innan Hjo Installation fanns med i bilden, säger Joanna Wever Operativ Chef på Hjo Installation.
En av de centrala målsättningarna med segmentstäffen var att stärka gemenskapen bland de närvarande beslutsfattarna. Genom att skapa en atmosfär av öppenhet och samarbete uppmuntrades deltagarna att bygga relationer som sträcker sig bortom det professionella sammanhanget. Detta starka nätverk av ledare inom elbranschen förväntas inte bara gynna individerna själva utan också gagna branschen som helhet genom ökad samverkan och kunskapsdelning.

-Det är fantastiskt att se vilken energi detta gäng ger varandra och hur mycket bra tankar och idéer som delas sinsemellan, säger Joakim Löfvall, Inköpsansvarig Hjo Installation.
Det har blivit ett bra forum för att inte bara dela framgångar utan också för att lära sig av utmaningarna. Genom att diskutera och analysera tidigare problemställningar kunde beslutsfattarna utveckla strategier för att undvika liknande situationer i framtiden. Efter träffen i Stockholm är förhoppningen att dess resultat kommer att avspeglas i fortsatt samarbete och innovation inom elsektorn. De insikter och lärdomar som delades under evenemanget kommer förmodligen fungera som en katalysator för framtida framsteg inom hållbar energi och elektrifiering.